قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه کنید:
  • در صورتیکه قبلا زبان آموز بوده اید،نیاز به تکمیل این فرم نمی باشد
  • اعداد را بصورت انگلیسی وارد کنید
  • برای ورود تاریخ تولد، ماه ها و روزهای کمتر از 10 را بصورت 01 ،02 و ... وارد کنید. مثال صحیح: 1393/07/06
  • کد ملی را بدون خط تیره و بصورت عدد ده رقمی وارد کنید

*مشخصات فردی

  1. مرحله 1:

  2. مرحله 2:

  3. مرحله 3:

  4. مرحله 4:

  5. مرحله 5:

کد ملی را بدون خط تیره و بصورت عدد ده رقمی وارد کنید
مثال صحیح: 1393/07/06
اعداد را بصورت انگلیسی وارد کنید
اعداد را بصورت انگلیسی وارد کنید